بخش مرکز نوآوری کودک و نوجوان فانوس افتتاح شد


نویسنده: مدیر

تاریخ انتشار: 1401/06/27

باشگاه کارآفرینان نوجوان دوره ای است متمایز برای تربیت نسل آینده کارآفرینان نوآور کشور. جمع بندی مطالعات مهم نشان می دهد که یک فرد برای تبدیل شدن به یک کارآفرین نوآور، نیاز به تقویت مهارتهای نرم و بنیادین در خود دارد که این کار می بایست از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شود. این مهارتها بطور کلی شامل پرسشگری، آزمایشگری، تفکر پیوندی، شبکه سازی، نوآوری و خالقیت است که در قالب فعالیت ها و بازیهای مشارکتی درطول دوره برای پرورش نوجوانان کارآفرین اجرا می گردد.

چرا مهارتهای نرم؟

این مهارتها بیشتر با خلق خو و شخصیت فرد مرتبط هستند و ریشه در بینش و نگرش افراد دارند. اهمیت مهارتهای نرم در مسیر کارآفرینی به این دلیل است که فقط به یک زمینه خاص محدود نبوده و سبب می شوند افراد در جهانی که مدام در حال تغییر است انعطاف پذیر بوده و خالقانه به حل مسائل بپردازند، و این یعنی نگرش کارآفرینانه.

مهارتهای نرم... مهارتهای زندگی

مهارتهای نرم در واقع بخشی از شایستگی ها و توانمندی های فردی و گروهی است که ریشه در دل مهارتهای پایه زندگی دارد، و هر فردی برای زیستن در هزاره جدید به آن نیازمند است. با مجهز بودن به این مهارتها است که فرد در کنار داشتن دانشو تخصص در موضوعات مختلف، تعادل و آرامش را در زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه می کند.

مهارتهای ارتباطی، کار تیمی و حل مساله مثالهایی از مهارتهای نرم هستند که در ایجاد نگرش کارآفرینانه موثرند.

درواقع مهارت های نرم، صفات شخصیتی و مهارت های بین فردی هستند که روابط شخصی با دیگران را مشخص می کنند. بعنوان مثال مهارت های ارتباطی، کار تیمی و حل مساله مثال هایی از مهارت های نرم هستند و با توجه به پیچیده تر شدن روابط انسانی و بین فردی، روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کنند، بطوری که امروزه. مهارت های نرم به عنوان مکمل مهارت های سخت شناخته می شوند. اهمیت مهارت های نرم در این واقعیت نهفته است که آنها فقط به یک زمینه خاص محدود نمی شوند و می توانند در هر جنبه ای از زندگی افراد مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین پرورش و نهادینه سازی این مهارتها می تواند از زمانی آغاز شود که انسان توانایی درک و شناخت درون و برون از خود را داراست و این یعنی دوران طالیی کودکی و نوجوانی.

نقش مهارتهای نرم در ایجاد نگرش کارآفرینانه

جمع بندی مطالعات مهم نشان می دهد که یک فرد برای تبدیل شدن به یک کارآفرین نوآور،نیاز به تقویت مهارتهای نرم و بنیادینی برای تغییرنگرش در خود دارد که این کار می بایست از سنین کودکی و نوجوانی آغاز شود. این مهارتها بطور کلی شامل پرسشگری، آزمایشگری، تفکر پیوندی، شبکه سازی، نوآوری و خالقیت است که در قالب فعالیت ها و بازیهای مشارکتی باشگاه و با استفاده از روش غیرمستقیم و درگیر ساختن نوجوان در فرآیند یادگیری، برای پرورش نوجوانان کارآفرین اجرا می گردد.

تفکر طراحانه

با گذر از عصر اطالعات به عصر مفهوم پردازی، باید ذهن و ذهنیت جدیدی برای خود خلق کنیم. جهانی که مدام در حال تغییر است ما را وادار می سازد تا از تفکرات قدیمی که بر اساس تحلیل های منطقی،ریاضی و شبه کامپیوتری بنا شده است عبور کنیم و برای دنیای امروز بیندیشیم . دنیایی که در آن، طراحی و همدلی، مهمتر از محاسبات ریاضی و مهندسی است.

تفکر طراحانه

”تفکرِ طراحی“ روشی سازمان یافته برای شناخت مسائل در زمینه های مختلف و تالش برای پیدا کردن راه حلی خالقانه برای آن هاست. شایان ذکر است که تفکرِ طراحی در کنار علم و فناوری، زمینۀ خالقیت را به گونه ای گسترده فراهم می سازد؛ از این رو، آشنایی با تفکرِ طراحی برای نوجوانان و جوانان امری بسیار ضروری است. آن ها می توانند با حل مسئله در جهت برآورده کردن نیازها، خالقیت و مهارت های خود را توسعه دهند، و همچنین با این نکته آشنا شوند که نوآوری برای رفع یک نیاز، می تواند به توسعۀ کسب و کار و کارآفرینی منجر شود.

فرآیند تفکر طراحانه

فعالیت ها و بازیهای باشگاه کارآفرینان نوجوان
-بازیهای هدفمند، جذاب و درگیرکننده هوش احساسی مبنی بر مهارت یادگیریفعالیت های مبنی بر خلق بازار و اکتشاف مشتریفعالیت های مبنی بر کاربرد تکنولوژی و نوآوریفعالیت های مبنی بر مهارت همدلی ،نفوذ و اقناعفعالیت های مبنی بر مهارت تفکر طراحی،دیزاین و زیبایی شناسیفعالیت های مبنی بر مهارت تفکر پیوندیفعالیت های مبنی بر مهارت تخیل و معنا سازیفعالیت های مبنی بر مهارت شبکه سازیفعالیت های مبنی بر مهارت آزمایشگریفعالیت های مبنی بر مهارت پرسشگریفعالیت های مبنی بر مهارت 

برنامه کلی باشگاه کارآفرینان نوجوان
-مدت زمان هر جلسه حضوری 2 الی 3 ساعت بسته به تعداد افراد گروه و رهیارانهر دوره شامل : 18 جلسه
رهیارمدت زمان هر جلسه مجازی 1 الی 5.1 ساعت برای گروه های 5 الی 7 نفره برای هر
1-شروع جلسات با اجرای بازیهای جداب و هدفمند به منظور جذب و درگیرشدن
نوجوانان
1-1-ادامه جلسه با ارائه گزارش از فعالیت و تمرین های جلسه قبل)آنچه آموختم(
2-بدنه اصلی جلسه با اجرای فعالیت های ذکر شده در دستورالعمل موجود در سایت
3-پایان جلسه با تعمق گروهی، بازخوردگیری و توضیح تمرین جلسه آین

فعالیت های اصلی و تمرین ها

با توجه به پنج مهارت اصلی باشگاه و سایر مهارتهای تکمیلی که در جدول برنامه کلی گنجانده شده است، هر جلسه پس از اجرای هر فعالیت، چه بصورت حضوری یا مجازی ، بحث و تعمق گروهی پیرامون این سواالت برای ایجاد و تقویت مهارت حل مساله و یادگیری انجام می گیرد و مربی جمع بندی بحث را مستندسازی می نماید: -این فعالیت چه میخواست بگوید؟ هدف چه بود؟ -من قبال فکر می کردم که... اما االن فکر می کنم که...

نکات ویژه اجرای مجازی باشگاه
1-قبل از اجرا
*آموزشهای کووچینگآماده سازی کادر آموزشی)رهیار-مربی( از نظر:
*آشنایی با اهداف باشگاه،بازیها و فعالیت ها
*مطالعه بخش محتوا ویژه رهیاران در سایت و انجام پروژه ه

3-پس از اجرا
-جلسه ارائه نهایی پروژه توسط نوجواناننظارت و پیگیری جهت ارائه گزارش از روند پروژه نهایی هر گروه از نوجوانا