جهت پیگیری و یا ویرایش درخواست های گذشته کد پیگیری را وارد نمایید.
جهت پیگیری و یا ویرایش درخواست های گذشته کد پیگیری را وارد نمایید.
ثبت درخواست جدید

شرکت کنندگان باید فرم پیشنهاد ایده محوری را دانلود نموده و پس از تکمیل بارگزاری نمایند.


نام و نام خانوادگی/ نام شرکت
کد ملی/کد ملی شرکت
ایمیل
تلفن همراه
نام طرح کسب و کار پویا
مستندات معرفی طرح کسب و کار
ثبت درخواست جدید

شرکت کنندگان باید فرم پیشنهاد ایده محوری را دانلود نموده و پس از تکمیل بارگزاری نمایند.


نام و نام خانوادگی/ نام شرکت
کد ملی
ایمیل
تلفن همراه
نام طرح کسب و کار پویا
مستندات معرفی طرح کسب و کار